OGŁOSZENIE W SPRAWIE DUŻURU WAKACYJNEGO
REKRUTACJA DZIECI NA LETNI DYŻUR DO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 8 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
W KIELCACH ORAZ DO INNYCH PRZEDSZKOLI MIASTA KIELCE

Rok szkolny 2019/2020

Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi w Kielcach informuje Rodziców Dzieci, że w bieżącym roku szkolnym w związku z sytuacją narzucającą ograniczenia w funkcjonowaniu placówek wychowania przedszkolnego, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pracujących rodziców, przedszkola samorządowe na terenie Miasta Kielce, będą pracowały w systemie ciągłym od 1 lipca do 14 sierpnia 2020r. Od 15 sierpnia do 31  sierpnia 2020r. przedszkola nie będą przyjmowały dzieci w związku z pracami przygotowawczymi oraz wykorzystaniem przez pracowników wcześniej zaplanowanych urlopów wypoczynkowych. W tym czasie będą prowadzone rady pedagogiczne i prace przygotowawcze do nowego roku szkolnego. 

Pierwszeństwo w zapisie dziecka do przedszkola na okres wakacji przysługuje dziecku z danego przedszkola, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Kielce oraz zgodnie z wytycznymi rządowymi, dzieciom, których oboje rodzice pracują, (w tym zatrudnionym w jednostkach służby zdrowia). Jeśli nie zostaną zniesione obostrzenia, oddziały przedszkolne będą mogły liczyć maksymalnie 14 dzieci.

Z opieki podczas wakacji będą mogły korzystać tylko te Dzieci, które uczęszczały do przedszkola w roku szkolnym poprzedzającym dyżur wakacyjny. Okres dyżuru wakacyjnego nie jest okresem adaptacji Dzieci, które będą uczęszczały do przedszkola od dnia 1 września kolejnego roku szkolnego.

Na potrzeby pracy przedszkola w okresie wakacji tworzy się grupy w zależności od liczby chętnych dzieci zgłoszonych na dyżur (z zachowaniem limitu liczby dzieci w oddziale zgodnie z wytycznymi GIS). 

Jednocześnie informujemy  rodziców dzieci uczęszczających do placówek, które w czasie wakacji będą wyłączone z pracy – w związku z remontem (tj. Przedszkole Samorządowe nr 14,  Integracyjne Przedszkole Samorządowe nr 27 oraz Przedszkole Samorządowe nr 22 ), że mogą zapisać dziecko do innej  jednej wybranej placówki, w miarę posiadanych przez tę placówkę wolnych miejsc.

Zapisy na okres wakacji prowadzone będę w placówkach w terminie od 5 czerwca do 12 czerwca 2020r. w godzinach pracy placówek.

Podczas wakacji Dzieci będą miały zapewnione 3 posiłki, pełną opiekę, w tym doraźną pomoc ambulatoryjną w punkcie pielęgniarskim oraz realizację zajęć opiekuńczych. Zgodnie z przepisami prawa oświatowego w przedszkolu w okresie wakacyjnym nie będzie realizowana praca zdalna ani zajęcia rewalidacyjne ze specjalistami. Przedszkole w okresie wakacyjnym czynne będzie w godzinach od 6:30 do 16:00.

Aby zapisać dziecko do przedszkola na okres wakacji należy zgłosić się do pokoju księgowości lub do dyrektora przedszkola i zapisać Dziecko na specjalnie przygotowanej do tego celu liście oraz pobrać do uzupełnienia Kartę zgłoszenia dziecka na okres wakacyjny. 

Rodzice zobowiązani są do spełnienia następujących warunków przyjęcia Dziecka na dyżur wakacyjny:

– dostarczenie wypełnionej Karty zgłoszenia dziecka na okres wakacyjny
w terminie od 5 czerwca do 12 czerwca 2020r. w godzinach pracy placówki.

– przestrzeganie zasad ustalonych w przedszkolu dotyczących opłat za korzystanie z usług przedszkola, a także dotyczących przyprowadzania dzieci
w terminie nie zakłócającym wydawania posiłków tj. do godziny 8:30;

– wniesienia opłat za korzystanie z usług przedszkola (opłaty za pobyt oraz żywienie) do 15 dnia miesiąca wakacyjnego na nr konta przedszkola:
82 1050 1461 1000 0023 5336 9867. Za datę dokonania wpłaty uznaje się datę wpływu na rachunek przedszkola.

Karta zgłoszenia Dziecka na dyżur wakacyjny zawiera poniższe informacje:
– imię i nazwisko Dziecka, nr pesel;

– aktualny adres zamieszkania Dziecka oraz Rodziców/ Opiekunów prawnych;

– numery telefonów do szybkiego kontaktu z Rodzicem;

– deklarowane godziny pobytu Dziecka w przedszkolu oraz ilość posiłków;

– informację o chorobach przewlekłych, alergiach oraz innych istotnych sprawach dotyczących Dziecka, mających wpływ na jego funkcjonowanie
w przedszkolu;

– upoważnienie do odbierania Dziecka przez wyznaczone przez rodziców osoby;

– informację od Dyrektora placówki macierzystej o niezaleganiu z opłatami za przedszkole (dokument ma stanowić załącznik do ,,Karty zgłoszenia Dziecka.”

 


                                                                                                            Dyrektor Przedszkola Renata Pająk


 

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

 

Copyright © 2013. Przedszkole Samorządowe Nr 8 w Kielcach Rights Reserved.