Kronika Przedszkola

Tydzień Kultury Języka
pod hasłem:
„Oracja i czytelnictwo zawsze w modzie”

Podobnie jak w roku ubiegłym, nasze przedszkole przystąpiło do udziału w Akcji „Tydzień Kultury Języka.” Realizowane w tym czasie przedsięwzięcia miały na celu rozwijanie u Dzieci kompetencji językowych i komunikacyjnych, w tym umiejętności mówienia i słuchania, rozbudzenie zainteresowania Przedszkolaków poprawnym brzmieniem i kulturą języka ojczystego a także zaprezentowanie przez Dzieci talentu recytatorskiego. W związku z powyższym, każdego dnia odbywały się w przedszkolu zajęcia dydaktyczne pn. „Poprawna Polszczyzna.” TKJ zainaugurowaliśmy w dniu 12 marca 2018r Konkursem Recytatorskim „W krainie poezji,” przygotowanym i prowadzonym ze swadą przez Panią Joasię Dziubę. Podczas konkursu 10-ciu Uczestników (przedstawicieli z poszczególnych grup) zaprezentowało przed swoimi Koleżankami i Kolegami wybrane utwory literatury dziecięcej. Mali Deklamatorzy wyposażeni w pomysłowe rekwizyty, z ogromnym przejęciem i zaangażowaniem recytowali wybrane wiersze, za co zostali nagrodzeni gromkimi brawami. Jury złożone z Nauczycieli, stanęło przed trudnym zadaniem. Należało bowiem ocenić u Dzieci poprawność wymowy, dykcję, estetykę artykulacji, interpretację i opanowanie pamięciowe utworu, trafność doboru rekwizytów i ogólne wrażenie artystyczne. Po wnikliwej naradzie Jury ogłosiło werdykt, przyznając ex aequo trzy I miejsca, trzy II  miejsca oraz cztery III miejsca. Jurorzy mieli także przyjemność wręczyć wszystkim Uczestnikom dyplomy oraz piękne i ciekawe nagrody książkowe. Następnego dnia czekała na Dzieci równie miła niespodzianka. Zostały bowiem zaproszone do „kina” na „bajki z kliszy.” W specjalnie przygotowanej, „zaciemnionej” sali, mogły wysłuchać i obejrzeć bajki wyświetlane z projektora. Była to wspaniała lekcja poszanowania dla przeszłości i zdobyczy cywilizacji. Natomiast w dniu 14 marca 2018r, przy współpracy z Nauczycielami Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Osób Słabosłyszących i Niesłyszących przy ul. Jagiellońskiej w Kielcach, Panią Agatą Grabowską i Panią Anną Baran, wzięliśmy udział w warsztatach edukacyjnych, podczas których nasi Goście - słabosłyszące Uczennice: Natalia Rojek oraz Alicja Gogacz występując w roli lektora i tłumacza, zaprezentowały w języku migowym znaną i lubianą przez Dzieci bajkę pt. „Czerwony Kapturek”. Lektor czytając na głos treść bajki a tłumacz, demonstrując znakami migowymi przeczytane fragmenty utworu. W przerwach w narracji nasi Goście zachęcali Dzieci do powtarzania poznanych znaków migowych, co było dla nich ciekawym doświadczeniem. Pamiętając o przypadającym w dniu 3 marca Międzynarodowym Dniu Ochrony Ucha i Słuchu oraz mając na uwadze właściwy rozwój mowy u Dzieci, który jest zależny od prawidłowego rozwoju słuchu, Nauczyciele surdologopedzi  SOSW Panie: Agata Karyś i Iwona Czarnecka przeprowadziły w naszym przedszkolu przesiewowe badanie słuchu. Warunkiem przystąpienia do badania było pisemne wyrażenie zgody przez Opiekunów. Mimo  ogromnego zainteresowania Rodziców w/w badaniem, nie udało się niestety ze względów czasowych i organizacyjnych przeprowadzić go wśród wszystkich zgłoszonych Przedszkolaków. W związku z powyższym, Nauczyciele specjaliści z SOSW zapraszają zainteresowanych Rodziców z Dziećmi - na bezpłatne konsultacje i badania, prosząc o kontakt za pośrednictwem sekretariatu szkoły. Serdecznie dziękujemy Dyrekcji SOSW, Pani Marcie Jagniątkowskiej i Pani Monice Dziedzic za wspieranie inicjatyw i działań służących realizacji zamierzeń i celów, podejmowanych dla rozwoju naszego przedszkola. Wyrażając swą wdzięczność, mamy nadzieję na kolejne tak miłe i owocne spotkania.

 
Konkurs recytatorski - "W krainie poezji"

Kino - "Bajki z kliszy"

Warsztaty edukacyjne - bajka pt.: "Czerwony Kapturek" w języku migowym

 

Copyright © 2013. Przedszkole Samorządowe Nr 8 w Kielcach Rights Reserved.