^W górę strony
  
  
  
Get Adobe Flash player
   Plan dnia   
   Główne zadania     Zamierzenia dydaktyczne     Zajęcia dodatkowe      Aktualności    

 

Pszczółki
Grupa ogólnodostępna dzieci 6-letnich


Nauczyciele prowadzący:
mgr Elżbieta Musiał
mgr Agnieszka Słomka-Polewka
mgr Renata Pająk

Nauczyciele specjaliści:
mgr Ilona Ślęzak
mgr Aneta Bujak-Duma
mgr Paulina Sabat

Nauczyciel języka angielskiego:
mgr Klaudia Gola

Nauczyciel zajęć muzyczno-ruchowych:
mgr Anna Pawłowska

Nauczyciel religii:
mgr Józefa Zubka (s. Marcela)

Pomoc nauczyciela:
Pani Grażyna Osman

Asystent osoby niepełnosprawnej:
mgr Aneta Kasprzyk

Oddział czynny w godz. 8:00 – 16:00

     Starszaki z grupy „ Pszczółki” swoją przygodę z przedszkolem rozpoczęły kilka lat temu i dobrze już znają wszystkie sale przedszkolne oraz plac zabaw. Grupa „ Pszczółki” liczy 25 dzieci. Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego są  objęte pomocą psychologiczno-pedagogiczną w ramach, której uczestniczą w zajęciach indywidualnych ze specjalistami: neurologopedą, logopedą, terapeutą SI, pedagogiem i trenerem TUS. Pozostałe dzieci, które wymagają pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczestniczą  w zajęciach prowadzonych przez nauczycieli-wychowawców w zakresie: rozwijania kompetencji językowych, społeczno-emocjonalnych, manualnych, grafomotorycznych oraz poznawczych. Wspólnie spędzamy czas na nauce i zabawie. Podczas trwania zajęć edukacyjnych  uczymy się uważnie słuchać, liczyć, śpiewać, recytować wiersze i poznawać otaczający nas świat. Rozwój dzieci wspomagany jest przez organizowanie ciekawych zajęć, spacerów, wycieczek oraz zajęć muzyczno-ruchowych. Szczególną uwagę przywiązujemy do zachowania bezpieczeństwa podczas  nauki i zabawy, a także kulturalnego zachowania się w różnych sytuacjach. Tworzymy wesołą grupę, w której dobrze się czujemy. Gdy zdarzają się małe problemy staramy się je wspólne rozwiązać, pomagamy sobie wzajemnie. Dzieci uczestniczą również w zajęciach dodatkowych: rytmika, język angielski, religia.
   „Połączenie sił to początek. Pozostanie razem to postęp. Wspólna praca to sukces.”

Henry Ford

Nauczyciele serdecznie zachęcają Rodziców do współpracy. 
   

 

Plan dnia

6:30 - 8:00 Dzieci przebywają w oddziale III.
8:00 - 8:30 Zabawy swobodne dzieci w kącikach zainteresowań. Gry i zabawy stolikowe. Rozmowy indywidualne. Zabawy według zainteresowań z uwzględnieniem rozwoju procesów poznawczych.
8:30 - 8:45 Ćwiczenia poranne – zabawy ruchowe.
8:45 - 9:00 Czynności samoobsługowe - przygotowanie do śniadania (toaleta, mycie rąk).
9:00 - 9:20 Śniadanie.
9:20 - 9:30 Czynności  higieniczne i samoobsługowe (profilaktyka jamy ustnej – mycie zębów, toaleta, mycie rąk).
9:30 - 10:00 Zajęcia dydaktyczne organizowane z całą grupą. Zabawy badawcze, integracyjne i inne.
10:00 - 10:30 Zabawy ruchowe.
10:30 - 11:00 Zajęcia dydaktyczne organizowane z całą grupą. Zabawy badawcze, integracyjne i inne (wtorek, czwartek, piątek).
11:00 - 11:30 Zajęcia dydaktyczne organizowane z całą grupą. Zabawy badawcze, integracyjne i inne (poniedziałek, środę).
10:30 - 11:00 Język angielski (poniedziałek, środa).
10:45 - 11:45 Gry i zabawy przy stolikach, zabawy swobodne w kącikach zainteresowań. Spacery, wycieczki. Udział dzieci w koncertach, spektaklach. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym.
11:00 - 11:30 Zajęcia muzyczno- ruchowe -rytmika (wtorek).
11:30 - 12:00 Religia (czwartek).
11:45 - 12:00 Czynności samoobsługowe - przygotowanie do obiadu (toaleta, mycie rąk).
12:00 - 12:30 Obiad.
12:30 - 13:30 Gry dydaktyczne, zajęcia utrwalające zdobyte umiejętności. Zajęcia relaksacyjne, uspokajające (słuchanie cichej muzyki relaksacyjnej, utworów literackich), zabawy swobodne, spacery.
13:30 - 14:00 Religia (poniedziałek).
13:30 - 13:45 Czynności samoobsługowe - przygotowanie do podwieczorku (toaleta, mycie rąk).
13:45 - 14:00 Podwieczorek.
14:00 - 16:00 Gry i zabawy dydaktyczne. Słuchanie utworów literackich, nagrań płytowych i magnetofonowych. Rozmowy indywidualne. Zabawy inicjowane przez nauczyciela lub według zainteresowań dzieci. Praca zespołowa lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulująco- kompensacyjnym i wychowawczym. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym.
16:00 - 16:30 Dzieci przebywają w oddziale III.

 

 

Główne zadania

Głównym zadaniem w pracy dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczej jest:

  • zapewnienie dzieciom wszechstronnego rozwoju i przygotowanie do codziennego życia,
  • budzenie wrażliwości emocjonalnej, empatii, tolerancji, szacunku i zrozumienia dla drugiego człowieka,
  • uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka, troska o zapewnienie równych szans, umacnianie wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu,
  • organizacja zajęć i zabaw zgodnie z ramowym rozkładem dnia z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka,
  • stworzenie dzieciom warunków pobytu zapewniających im: bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą, ochronę i  poszanowanie ich godności osobistej oraz życzliwe i podmiotowe traktowanie,
  • kształcenie i rozwijanie aktywności dziecka wobec siebie, innych ludzi, otaczającego świata,troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych.


 

 

Zajęcia z podstawy programowej

W naszej grupie odbywają się także zajęcia finansowane przez Urząd Miasta Kielce. Są to:

  • Język angielski prowadzony jest w formie zabawy, w korelacji  ze wszystkimi obszarami edukacji. Dzieci uczą się  podstawowych zwrotów oraz oswajają z prawidłową wymową i akcentem. Podczas zajęć nauczyciel koncentruje się głównie na nauczaniu dwóch sprawności: słuchania i mówienia, wykorzystując w miarę możliwości, sytuacje z dnia codziennego;
  • Zajęcia muzyczno-ruchowe dają możliwość poznawania różnych instrumentów, nauki piosenek i śpiewu oraz uczestniczenia w zajęciach ruchowych i ćwiczeniach rytmicznych. Są świetną zabawą połączoną z rozwijaniem osobowości i pewności siebie u dzieci.

 

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńcze
Listopad 2019

1. Moja rodzina
  Wiedza o rodzinie
- określanie pokrewieństwa pomiędzy członkami rodziny (np. babcia to mama mamy itp.)
- opowiadanie o ulubionych zajęciach poszczególnych członków rodziny
- podawanie informacji na temat pracy zawodowej rodziców
- łączenie pracy zawodowej rodziców z otrzymywaniem wynagrodzenia jako źródła budżetu
- określanie czynności wykonywanych w domu przez poszczególnych członków rodziny
- dzielenie się wiadomościami na temat życia w rodzinie.
  Wartości społeczno-moralne
- rozpoznawanie i nazywanie takich wartości, jak: miłość, dobro, przyjaźń, prawda, szacunek, szczęście, uczciwość, odwaga, tolerancja itp.
- poznawanie zawodów niedostępnych bezpośredniej obserwacji.
  Procesy poznawcze
- odwzorowywanie figur, cyfr, liter zgodnie z podanym wzorem
- wskazywanie takich samych liter, cyfr.
  Spostrzeganie słuchowe
- rozpoznawanie wysłuchanych sylab, słów, głosek
- wyodrębnianie głosek w nagłosie, wygłosie, śródgłosie
  Działalność badawcza
- poznawanie różnych zjawisk fizycznych i chemicznych: topnienia ciał stałych (np. śniegu), krystalizacji, rozpuszczalności ciał stałych w wodzie, parowania i skraplania, rozszczepienia światła (tęcza), zjawisk akustycznych (np. echo), magnetycznych.
  Działalność plastyczna
- tworzenie kompozycji z różnych materiałów i tworzyw (kolaż).
2. Mój dom
  Miejscowość, region
- gromadzenie informacji na temat pracy osób w różnych zawodach (dostępnych bezpośredniej obserwacji)
- poznawanie różnych zawodów niedostępnych bezpośredniej obserwacji
- określanie roli różnych zawodów w życiu społecznym.
  W świecie techniki
- dostrzeganie roli urządzeń gospodarstwa domowego w ułatwianiu pracy ludziom
- porównywanie urządzeń z przeszłości z ich współczesnymi odpowiednikami.
- oglądanie zdjęć, albumów, filmów przedstawiających osiągnięcia człowieka w zakresie rozwoju myśli technicznej (np. budowa mostu, tunelu, wysokiego budynku, pojazdu kosmicznego)
- stopniowe dowiadywanie się o tym, że wiele przedmiotów, które otaczają człowieka, jest jego dziełem.
  Aktywność językowa
- nazywanie elementów pogody, części mieszkania, pomieszczeń przedszkolnych itp
- wypowiadanie się na temat wysłuchanych utworów literackich.
  Początkowa nauka czytania i pisania
- tworzenie słów (lub wyszukiwanie obrazów) zawierających daną sylabę na początku, na końcu lub w środku
- wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie
- rozwijanie sprawności manualnej poprzez uczestnictwo w zabawach (np. z zastosowaniem klamerek, spinaczy) oraz poprzez podejmowanie działalności plastycznej
  Elementy matematyki
- określanie położenia przedmiotów względem innych przedmiotów.
- posługiwanie się, w celowo stworzonych sytuacjach, liczebnikami w aspektach kardynalnym i porządkowym
3. Moje prawa i obowiązki
  Wartości społeczno-moralne
- przestrzeganie norm współżycia opartych na wartościach
- akceptowanie równości praw wszystkich.
  Aktywność językowa
- wypowiadanie się na temat wysłuchanych utworów literackich.
- rozwijanie sprawności manualnej poprzez uczestnictwo w zabawach (np. z zastosowaniem klamerek, spinaczy) oraz poprzez podejmowanie działalności plastycznej
- wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych
  Orientacja przestrzenna
- posługiwanie się umownymi znakami, np. strzałkami (przygotowanie do programowania).
- posługiwanie się, w celowo stworzonych sytuacjach, liczebnikami w aspektach kardynalnym i porządkowym
- wykorzystywanie figur geometrycznych w ćwiczeniach matematycznych, zabawach, grach.
  Aktywność ruchowa
- uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych.
4. Moje zdrowie i obowiązki  
  Rozwój fizyczny
- ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku
- przestrzeganie podstawowych zasad związanych z higieną.
- uświadomienie potrzeby dbania o zdrowie.
- spożywanie różnorodnych pokarmów.
- uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych.
  Bezpieczeństwo
- uświadomienie zagrożeń wynikających z:
- niewłaściwego zachowania się względem zwierząt
- kontaktów z nieznajomymi (podawanie danych osobowych)
- samodzielnego spożywania lekarstw
- samodzielnego stosowania środków chemicznych
  Procesy poznawcze
- rozpoznawanie przedmiotów, roślin, zwierząt za pomocą dotyku, smaku, węchu.
  Aktywność językowa
- formułowanie dłuższych wypowiedzi o ważnych sprawach.
- tworzenie słów (lub wyszukiwanie obrazów) zawierających daną sylabę na początku, na końcu lub w środku
- czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków (lub równoważników zdań)
  Elementy matematyki
- posługiwanie się, w celowo stworzonych sytuacjach, liczebnikami w aspektach kardynalnym i porządkowym
- poznawanie cyfr oraz stosowanie ich w sytuacjach zadaniowych. 


Piosenka do nauki
„Maluję wielki dom” (sł. i muz. K. Gowik)

I. Maluję wielki dom. Ściany ma, okna ma, dach czerwony.
   A przed domem koty dwa, a w ogródku mama i ja!.
Ref.: Serduszka biją nam jak żywe: puk, puk, puk, puk.
         Mój dom po prostu jest prawdziwy, bezpieczny jest tu.
II. Nad domem słońce lśni, ptaki dwa lecą gdzieś nad chmurami.
    Tata z bratem w piłkę gra, a w ogródku : mama, ja!
Ref.: Serduszka biją ………
III. Za oknem rośnie las, pośród drzew idzie jeż i sarenka.
     Babcia koszyk grzybów ma, a w ogródku: mama, ja!.
Ref.: Serduszka biją ………
IV. Już dom gotowy mam! Taki dom, duży dom dla rodzinki.
      Dziadek jeszcze niesie psa, a w ogródku : mama, ja!.
Ref.: Serduszka biją ………

 
Wiersz do nauki
„Zdrowym być” B. Szelągowskiej

Zdrowym być jak rydz,
rosnąc jak na drożdżach.
Czy można tak żyć?
A właśnie , że można!
Wystarczy codziennie
się gimnastykować,
chodzić na spacery
i zęby szorować.
Kąpać pod prysznicem
i często myć ręce;
owoców i warzyw
zjadać jak najwięcej.
Hałasu unikać,
tak jak i słodyczy.
To właśnie dla zdrowia
najbardziej się liczy.

 

 

Aktualności

 

  

Pamiętamy o tych którzy odeszli

Wycieczka na skrzyżowanie

Dzień Przyjaciół Zwierząt

SADZIMY DRZEWKA NA STADIONIE

Udział w akcji sprzątania świata - 23.09.2019 r.

Bitwa wodna

Igrzyska Sportowe Przedszkolaków

Pomarańczowy dzień

Spotkanie ze stażakami

Dzień Ziemi - zabawy małego badacza

Spotkanie z Panią leśnik

W Centrum Nauki Leonarda da Vinci

Zielony dzień

Pokaz mody wiosennej

Wizyta w drukarni

Rodzice czytają bajki przedszkolakom

Spotkanie z aktorką z Teatru Lalki i Aktora "Kubuś"

Spotkanie z Panią Bibliotekarką

Bal karnawałowy

Czyste powietrze wokół Nas

Wizyta w Domu Pomocy Społecznej

Zdrowy przedszkolak

Dzień zdrowej przekąski

Powitanie zimy - Biały dzień

Wigilia grupowa

Robimy łańcuch na choinkę

Odwiedziny Świętego Mikołaja

Dzień Aktywnej Rehabilitacji

Andrzejki w przedszkolu

Dzień Pluszowego Misia

Dzień Praw Dziecka

Wyjście na Cmentarz

 

Wyjście do Domu Pomocy Społecznej

Spotkanie z kucykiem

 

Spotkanie z psem

 

Jesienny spacer

 

Odwiedziny Policjantów

 

Święto dyni

 

Dzień Przedszkolaka

 

Sprzątanie Świata

 

Wyjście na skrzyżowanie

 

Zwiedzamy Rezerwat przyrody Kadzielnia

 

Zajęcia adaptacyjne

W Szkole Języka Angielskiego

Wycieczka do gospodarstwa agroturystycznego w Kapkazach

Igrzyska sportowe przedszkolaków

Pomarańczowy Dzień w Przedszkolu

Magia Karmelu i Apteka Wyobraźni

 Wizyta w Kubusiu

Kino sferyczne

 Dzień zabaw badawczych z okazji Dnia Ziemi

 "Bawimy się w teatr"

Zielony Dzień w Przedszkolu

SPOTKANIE Z PANIĄ PIELĘGNIARKĄ

KONKURS "W KRAINIE POEZJI"

Spotkanie z Panią Bibliotekarką

Pracownicy czytają dzieciom

Nasi Bliscy czytają nam bajki

Spotkanie z pracownikami Fundacji "Szansa dla Niewidomych"

DZIEŃ ZDROWEJ PRZEKĄSKI

BAL U KOPCIUSZKA

BIAŁY DZIEŃ W PRZEDSZKOLU

WIGILIA

JASEŁKA

GÓRA GROSZA

WIZYTA ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA

DZIEŃ AKTYWNEJ REHABILITACJI

ANDRZEJKI

DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PRAW DZIECKA

WYJŚCIE NA CMENTARZ STARY

Występ w DPS-ie

Dzień Czekolady

Sprzątanie Świata

Dzień Przedszkolaka

Zabawy na placu przedszkolnym

Pokaz mody wiosennej

Zielony Dzień

Cała Polska Czyta Dzieciom

Goście z Fundacji "Szansa dla Niewidomych"

Vive Tauron Kielce

Walentynki

Biały Dzień w Przedszkolu

Cykl zajęć profilaktycznych

Pracownicy czytają bajki dzieciom

Wigilia

Jasełka w Domu Pomocy Społecznej

Dzień Aktywnej Rehabilitacji

 

ANDRZEJKI

Dzień Pluszowego Misia

Miedzynarodowy Dzień Praw Dziecka

WYJŚCIE NA CMENTARZ


WYCIECZKA DO LASU

 
ZAJĘCIA W GRUPACHCAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM

WIGILIA

SPOTKANIE Z INSTRUKTORAMI FAR

SPOTKANIE Z GÓRNIKAMI

ANDRZEJKI

PASOWANIE NA STARSZAKA

"PAMIĘTAMY O ZMARŁYCH"

 

WYJŚCIE DO PARKU
2015 pszczolki park

POZNAWANIE ZNAKÓW DROGOWYCH
2015 pszczolki znaki

DZIEŃ DZIECKA

DZIEŃ MAMY I TATY

ZAJĘCIA TANECZNE
Sfinansowane w ramach projektu współfinansowanego przez UE w ramach EFS

DZIEŃ AKTYWNEJ REHABILITACJI W PRZEDSZKOLU

POMARAŃCZOWY DZIEŃ

Podajmy sobie ręce

Narty suną, sanki jadą,

łyżwy znaczą ślad zygzaków…

Barwny tłumek, głośna radość –

górka pełna od dzieciaków.

Szczypią nosy, uszy palą,

twarz wesoła i rumiana.

Z dala szosy, drogi z dala –

trwa zabawa już od rana. (…)

Copyright © 2013. Przedszkole Samorządowe Nr 8 w Kielcach Rights Reserved.